Daman Drama, Express Entertainment Pakistan

Daman Drama, Express Entertainment Pakistan - Naheed Shabbir, Samina Ahmad, Abid Ali, Sara Umair, Aine Khan, Kashif Mahmood, Shahzad Ali Khan, Kamran Jelain, Mukhtar